bio Kamil Paw­łowski - kom­po­zytor mło­dego po­ko­lenia. Wy­kształ­cenie zdobył pod­czas stu­diów ma­gi­ster­skich i dok­to­ranc­kich w Katowicach.

In­ten­sywna dzia­łal­ność za­wo­dowa oraz moż­li­wość współ­pracy z wie­loma wy­bit­nymi mu­zy­kami, kom­po­zy­to­rami i re­ży­se­rami umoż­li­wiła mu re­ali­zację swoich aspi­racji kompozytorskich.

Jego cha­rak­te­ry­styczna cha­ryzma, kre­atyw­ność i nie­tu­zin­ko­wość tworzą nową ja­kość bardzo do­brze od­bie­raną przez słuchacza.

Na­grody:

Był wie­lo­krotnym sty­pen­dystą
Pre­zesa Rady Mi­ni­strów oraz
Mi­ni­stra Kul­tury i Dzie­dzictwa Narodowego.